Thông tin về giang phong

Giang Phong

Bài hát liên quan: giang phong

Cất Tiếng Ca Vang

1. [Em]Cất tiếng [Am]ca vang thánh [D]thay là [G]Chúa
[Em]Cất tiếng [Am]ca vang phước [B7]ân thuộc Ngài
Cất tiếng [Am]ca vang kính [D]khen...


Cùng Tiến Bước

Cùng tiến bước với Chúa Giê-xu
Cùng nắm lấy Chúa yêu thương
Cùng sống chết với Chúa Giê-xu
Đồng đi với Chúa mỗi ngày
1. Vác thập tự mình...


Bài hát theo Tone