Thông tin về nhật rol

Nhật Rol

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: nhật rol

Khúc Hát Ka-Lêu

Lêu lêu [E]lêu lêu lêu lêu
lêu lêu lêu lêu lêu lêu
Lêu lêu [E]lêu lêu lêu lêu
lêu lêu lêu lêu lêu lêu
Tôi đang đi trên chốn đồi...


Bài hát theo Tone