Thông tin về eduardo di capua

Eduardo di Capua

Bài hát liên quan: eduardo di capua

Chúa Giê-Xu Lâm Phàm

1. Chúa Giê-xu lâm phàm lià ngôi báu trên Thiên Đàng
Vì ai Chúa tôi hạ trần, nằm trong máng cỏ tồi tàn?
Khắp nhân gian chê cười, nào ai đoái thương...


Bài hát theo Tone