Thông tin về a.d. ackley

A.D. Ackley

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: a.d. ackley

Gô-Gô-Tha

1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha
Yêu tôi, Christ không bồi hồi
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh
Chúa đi, đi không hề lui
Dầu Cha...


Bài hát theo Tone