Xin Chúa Giúp Con Bước Đi

Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 3383
D
[E]Nguyện xin Chúa giúp[D/A] con[A] [Gmaj7]bước [A]đi [G]bước [D]đi [A/C#]
[Bm]Mọi nơi Chúa dẫn[D/A] đưa[A], Chúa [Gmaj7]giúp [A]con thuận [A]phục.
Nguyện xin Chúa giúp con vững tin vững tin.
Mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con hạ mình.
[D7] Nguyện sống [G]với lời Chúa phán
và nhớ mãi điều Chúa hứa trên đường [D]con theo [A]Ngài.
Bao [G]nhiêu người đi theo đường riêng
nhưng nguyện Chúa giúp con tận [D]trung.
[G]Tin cậy không thôi,
từng bước vác thập giá Chúa và cứ [D]phó dâng cho [A]Ngài.
Xin Chúa [G9]giúp đời con[A] đi với [G9]Chúa ngày [A]đêm

Nguyện xin Chúa giúp con hát khen, chúc tôn.
Mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con thờ phượng
Nguyện xin Chúa giúp con kính yêu Chúa luôn.
Mọi nơi Chúa giúp con, sống kính yêu mình Ngài.
[D7] Nguyện sống [G]với lời Chúa phán
và nhớ mãi điều Chúa hứa trên đường [D]con theo [A]Ngài.
Bao [G]nhiêu người đi theo đường riêng
nhưng nguyện Chúa giúp con tận [D]trung.
[G]Tin cậy không thôi,
từng bước vác thập giá Chúa và cứ [D]phó dâng cho [A]Ngài.
Xin Chúa [G9]Giúp đời con bước đi [G9]theo Ngài thôi[A],
Tải về