Ngài Thật Tốt Thay

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 5229
G
1. [G]Ngài thật tốt [Am]thay
[D7]Ngài thật tốt [G]thay!
[G]Ngài [G7]thật tốt [C]thay,
Thật tốt [G]thay [D7]cho [G]tôi
2. [G]Ngài gìn giữ [Am]tôi
[D7]Ngài gìn giữ [G]tôi
[G]Ngài [G7]gìn giữ [C]tôi,
Thật vĩnh [G]an [D7]cho [G]tôi
3. [G]Ngài thành tín [Am]thay
[D7]Ngài thành tín [G]thay!
[G]Ngài [G7]thành tín [C]thay,
Nào có [G]chi [D7]sai [G]dời
4. [G]Ngài là Chúa [Am]tôi
[D7]Ngài là Chúa [G]tôi
[G]Ngài [G7]là Chúa [C]tôi,
Đời sống [G]tôi [D7]dâng [G]Ngài