Hướng Lên Chúa Trên Trời

Sáng tác: Charles Monroe
Ngày đăng: 02/02/2023
Lượt xem: 1018
F
1. [F] Hướng lên Chúa trên trời,
Con xin dâng hết tâm [Gm7]linh;
Hướng lên Chúa trên trời[C7],
Xin dâng lên Cha tâm [F]hồn.
Điệp Khúc:
[Bb/C] Chúa Thánh trên trời[F]
[Cm7] Con [F]quyết tin [Bb]Ngài;
Giữa lúc thù nghịch vây hãm,
[F/C]Lòng nguyện cầu ơn trên
che [C7]chở con bao bọc [F]con.
2. [F] Ai chờ mong nơi Ngài,
Không lo lắng không nao [Gm7]lòng;
Ai chờ mong nơi Ngài[C7],
Không đau thương hay ưu [F]sầu.
Điệp Khúc:
[Bb/C] Chúa Thánh trên trời[F]
[Cm7] Con [F]quyết tin [Bb]Ngài;
Giữa lúc thù nghịch vây hãm,
[F/C]Lòng nguyện cầu ơn trên
che [C7]chở con bao bọc [F]con.
Người đăng: Công
Tải về