Giê-Xu Kêu Gọi Mọi Người

Sáng tác: Will L. Thompson
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2292
1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người
Kêu anh luôn với tôi hồi lai
Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời
Ngài chờ chính tôi và anh hoài
Điệp Khúc:
Về mau kẻo trễ
Người mệt nhọc nên mau đến Chúa
Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người
Ai ơi hối tâm về quê chưa!
2. Cớ sao Giê-xu gọi tha thiết ta lại chần chờ?
Kêu anh luôn với tôi lại ngay
Cớ sao ta ơ thờ ân điển chưa nhận hiện giờ?
Ngài chờ chúng ta từ lâu nay
3. Chẳng khác thoi đưa thời gian sẽ không đợi chờ mình
Xuân xanh ta há luôn đẹp xinh?
Bóng tối tăm bao bọc lưỡi hái tử thần thình lình
Người tội tránh sao được khổ hình?
4. Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình
Bao dung tha thứ tôi cùng anh
Chúa vẫn yêu thương dầu ta bẩn dơ tội đầy mình
Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh
Tải về