Dâng Lời Tán Dương

Sáng tác: Terry MacAlmon
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 10981
A
1. [A] Lòng con cúi dâng lên Cha [D]lời xướng [E7]ca
Với bao nhiêu tâm [C#m]tình thiết [F#m]tha
Vì danh [D]Cha cao [Dm]sang tôn [E7]nghiêm ngàn năm tôn [A]quý
[A7] Lòng con cúi dâng lên Cha [D]lời tán [E7]dương
Với tất cả chân [C#m]tình mến [F#m]thương
Vì danh [D]Cha cao [Dm]sang, tôn [E7]nghiêm ngàn năm vĩnh [A]an
2. [A] Lòng con đến bên ngôi Cha [D]đầy hiển [E7]vinh
Với yêu thương hy [C#m]vọng, đức [F#m]tin
Vì danh [D]Cha cao [Dm]sang tôn [E7]nghiêm ngàn năm tôn [A]quý
[A7] Lòng con hát ca suy tôn [D]lòng ái [E7]nhân
Cảm ơn danh cao [C#m]vời đức [F#m]ân
Vì danh [D]Cha cao [Dm]sang, tôn [E7]nghiêm ngàn năm vĩnh [A]an
Tải về