Xin Thần Linh Ngự Đến

Sáng tác: D. Huntsinger
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 2808
Nhưng con bị khốn cùng và thiếu thốn;
Đức Chúa Trời ôi! Xin mau đến cùng con:
Chúa là Đấng giúp đỡ con và là Đấng giải cứu con;
Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng chậm trễ. Thi-thiên 70:5
                Cầu xin [Bb]Chúa thánh Ngài mau [Gm]đến trong [Eb]nơi thánh [Cm]nầy, 
Cầu xin [F]Chúa thánh Ngài mau đến ngự [A7]trên chính [Dm]tôi…
Cầu [Gm]xin Cha đem phước thiêng cho [Eb]tâm hồn giờ [Cm]đây,
Lòng khiêm [F]cung dâng [F7]lên Chúa [Bb]nay…
[F7]Xin ban cho Thánh Linh và [Eb]khiến [F]tôi [Eb]được [Bb]lành,
Và [Bb]xin Cha dẫn [Cm]dắt vào lời [C7]Ngài trong Kinh [F]Thánh…
Cầu xin [Bb]Chúa thánh, Ngài mau [Gm]đến trong [Eb]nơi thánh [Cm]nầy,
Lòng khiêm [F]cung dâng [F7]lên Chúa [Bb]nay.