Vinh Diệu Chiên Con

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2232
                [E]Vinh diệu cao [B/D#]quý thay Chiên Con [C#m]này 
[E]Giê-xu [A]con suy tôn mình [B7]Chúa thôi
[E]Chúc tụng cho [E7]Đấng trên ngôi muôn [Am]đời
[E]Chúa, sáng [B7]danh Cha trên trời [E]cao
Ha-lê-[D6]lu-gia! Nào cất [E]tiếng tôn ngợi Cha
Cùng đến [D6]trước ngôi, quỳ xuống [E]trước Vua mọi vua
Đấng con [C#m]thờ lạy và ngợi khen chúc [B7]tôn