Không Nao Sờn

Ngày đăng: 03/02/2023
Lượt xem: 1230
C
1. [C]Ngài [Dm]là [C/E]nơi [F]vững [C/E]an
[Dm7]cho [C]con [C/G]nương [G]nhờ [G7]
[C]Ngài [Dm]hằng [C/E]ban [F]cứu [C/E]ân
[Dm7]năng [C]lực thiêng[G] [Gsus4] [G]
[C]Dù [Dm]bao [C/E]nguy [F]khốn [C/E]đến
[Dm7]vây [C]tâm [Bm7]hồn [E7]đêm [Am7]ngày
Ngài luôn [Dm]lắng [Fmaj7]nghe
[G]con [Gsus4]nguyện [Csus4]cầu [C]
2. [C]Ngài [Dm]là [C/E]nơi [F]chở [C/E]che
[Dm7]nơi [C]con [C/G]an [G]toàn [G7]
[C]là [Dm]nguồn [C/E]chu [F]cấp
[C/E]dưỡng [Dm7]nuôi [C]đời con[G] [Gsus4] [G]
[C]Dù [Dm]đêm [C/E]tắm [F]tối [C/E]khiến
[Dm7]cho [C]tâm [Bm7]hồn [E7]lo [Am7]buồn
Ngài luôn [Dm]lắng [Fmaj7]nghe
[G]con [Gsus4]nguyện [Csus4]cầu
3. [C]Ngài [Dm]là [C/E]nơi [F]vững [C/E]an
[Dm7]cho [C]con [C/G]nương [G]nhờ [G7]
[C]Ngài [Dm]hằng [C/E]ban [F]cứu [C/E]ân
[Dm7]năng [C]lực thiêng[G] [Gsus4] [G]
[C]Dù [Dm]bao [C/E]nguy [F]khốn [C/E]đến
[Dm7]vây [C]tâm [Bm7]hồn [E7]đêm [Am7]ngày
Ngài luôn [Dm]lắng [Fmaj7]nghe
[G]con [Gsus4]nguyện [Csus4]cầu [C]
Điệp Khúc:
Nguyện con [C/E]luôn trung tín[F]
luôn [D/F#]nương nơi Chúa[G] [G/F]
[C/E]đứng vững [F]an [C/E]không [D/F#]nao [G]sờn
[G/F]Nguyện con [C/E]luôn trung tín[F]
luôn [D/F#]nương nơi Chúa[G] [G/F]
[C/E]đứng vững [F]an [C/E]không [G]nao [C]sờn [Csus4] [C] [Csus4] [C]
Ngàn đời Ngài [F/C]còn [F6/C]y nguyên
[C] Thật Ngài hằng [F/C]còn [F6/C]muôn thu [Am]
Chính Chúa Đấng sống luôn [G]luôn trị vì[F]
[F]Ô...[G]Ô
[C] Nguyện con [C/E]luôn trung tín[F]
luôn [D/F#]nương nơi Chúa[G] [G/F]
[C/E]đứng vững [F]an [C/E]không [D7/F]nao [G]sờn
[G/F]Nguyện con [C/E]luôn trung tín[F]
luôn [D/F#]nương nơi Chúa[G] [G/F]
[C/E]đứng vững [F]an [C/E]không [G]nao [C]sờn
Người đăng: Công
Tải về