Kết Chúng Con Làm Một

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 5184
F
1. [F]Hôm nay chúng [C/E]con dâng [Am]Ngài Chúa ôi[Dm]
[Bb]Đến viếng [F/A]thăm dân tộc con[Csus4] [C7]
Hiệp lại [Bb]trong mỗi [C7]tấm lòng
Để vinh [A7]hiển Chúa tỏa soi [Dm]qua chúng con
Điệp Khúc:
[Bb]Người người sẽ biết [F/A]Ngài
Là [Gm7]chính Vua Giê-xu [Csus4]Christ [C7]
Cùng hiệp nhau [F]nơi [F/A]đây
Hòa [Bb]tiếng ca ngợi tôn [C7]vinh
Cùng nhau tay [F]trong [F/A]tay
Hiệp [Bb]sức rao truyền danh [C]Cha
Chúa ơi nguyện [A7]hiệp nhất
Mọi [Dm]chúng con [Dm7/C]trong danh [Bm7b5]Ngài
Nguyện tình [Gm]yêu của Chúa
[C7]Kết chúng con làm [Fsus4]một [F]
2. [F]Nay anh với tôi[C/E] ta [Am]cùng chúc tôn[Dm]
[Bb]Giê-xu [F/A]khắp trần gian[Csus4] [C7]
Và giờ [Bb]đây chúng [C7]con
Xin Ngài làm [A7]cho chúng con
Nên [Dm]một trong Ngài
Điệp Khúc:
[Bb]Người người sẽ biết [F/A]Ngài
Là [Gm7]chính Vua Giê-xu [Csus4]Christ [C7]
Cùng hiệp nhau [F]nơi [F/A]đây
Hòa [Bb]tiếng ca ngợi tôn [C7]vinh
Cùng nhau tay [F]trong [F/A]tay
Hiệp [Bb]sức rao truyền danh [C]Cha
Chúa ơi nguyện [A7]hiệp nhất
Mọi [Dm]chúng con [Dm7/C]trong danh [Bm7b5]Ngài
Nguyện tình [Gm]yêu của Chúa
[C7]Kết chúng con làm [Fsus4]một [F]
Tải về