Hát Như Đa-Vít

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 14590
Em
"Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va" Thi-thiên 40:3
Trọn đời [Em]tôi dâng lên Thiên Chúa
Cảm tạ [C]Chúa nhân từ
Tôi hát [D]lên giống [B7]như Đa-vít [Em]xưa
Trọn đời [Em]tôi dâng lên Thiên Chúa
Cảm tạ [C]Chúa nhân từ
Tôi hát [D]lên giống [B7]như Đa-vít [Em]xưa
Tôi sẽ [Am]hát, [D] tôi ngợi [G]khen
Hát ca [D]ngợi Chúa tôi yêu [G]kính
[E7]Tôi sẽ [Am]hát, tôi ngợi [Em]khen
Hát ca [D]ngợi Chúa [B7]tôi nhân [Em]từ
Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ Em