Giê-Xu Nguồn Nước Sống

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1643
1. Kìa lời Kinh Thánh Ngài phán hứa cùng ta
Người nào tin Cha được hưởng phước trường sinh
Ngài là Chân lý, nguồn suối mát tâm linh
Từ Ngài tuôn ra nguồn nước sống muôn đời
Điệp Khúc:
Mau lại ngay, lại ngay bên Chúa Cha
Xin mời Ngài bước vô trong lòng này quản cai
Xin Ngài thương tràn tuôn ơn Thánh Linh
Tâm này nguyện khắc ghi ơn Ngài thật chứa chan
2. Kìa là ơn Chúa bạn khá đến nhận ngay
Từ Ngài tuôn ra nguồn nước sống tình yêu
Này người mau đến nhận sức sống Cha ban
Lòng hằng nương Cha thật phước bấy trong Ngài