Giê-Xu Đấng Sống

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1696
Giê-xu Đấng sống,
Tôi sẽ không còn lo sợ
Quản cai cuộc đời
Ngài đang dắt chăn
Ở trong tay Giê-xu
Chúa là Đấng chân thật
Từ nay cho đến mãi mãi Giê-xu
Đấng sống muôn đời