Dâng Trọn Cho Giê-xu

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2185
F
1. [F]Xin Ngài tha thứ mọi [Bb]tội tình ô nhơ
[C7]Xin Ngài dắt tôi trọn bước [F]đi
Tâm này nguyện dâng trọn [Bb]cho Giê-xu thôi
[C7]Tôi nguyện theo chân Ngài không [F]thôi
Điệp Khúc:
[Bb]Chúa đưa dắt tôi và Chúa [F]yêu tôi suốt cuộc đời
Chúa [C7]mang tội tôi, thân Ngài nát [F]tan
[Bb]Xin Ngài ban ơn dắt dìu [F]bước không rời
[C7]Cho đời tôi luôn được tươi [F]vui
2. [F]Xin Ngài đưa tôi tình [Bb]yêu thật bao la
[C7]Tôi và Christ muôn đời với [F]nhau
Khi lòng bâng khuâng Giê-[Bb]xu dẹp đi ngay
[C7]Tôi được luôn bên Ngài không [F]thôi
Điệp Khúc:
[Bb]Chúa đưa dắt tôi và Chúa [F]yêu tôi suốt cuộc đời
Chúa [C7]mang tội tôi, thân Ngài nát [F]tan
[Bb]Xin Ngài ban ơn dắt dìu [F]bước không rời
[C7]Cho đời tôi luôn được tươi [F]vui