Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2790
C
"Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất" Rô-ma 9:17
Yêu Giê-[C]xu hiến dâng thân cho [Dm]Ngài
Yêu Giê-[G7]xu sống luôn luôn vì [C]Ngài
Ta tiến [C7]lên vui rao truyền danh [F]Chúa
Biết Giê-[C]xu, sống cho [G7]Ngài, mến yêu [C]Ngài
Tình yêu [G7]Giê-xu, có gì đem [C]ví sánh?
[C7] Ngài yêu [F]ta cam [D7]chết thay [G7]ta
Ta tiến [C]lên, vui rao truyền danh [F]Chúa
Biết Giê-[C]xu, sống cho [G7]Ngài, mến yêu [C]Ngài
Tải về