Lớn Bấy Duy Ngài

Sáng tác: Carl G. Boberg
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 10257
A
1. Khi xem muôn [A]vật do [A7]tay Thiên Chúa sáng [D]tạo chúng
[D#dim] Cứu Chúa của [A]tôi, lòng [E7]cảm xúc bao kinh [A]sợ
Tôi xem sao [A]trời, tôi [A7]nghe muôn tiếng sấm [D]rền nổ [D#dim]
Khắp khắp đó [A]đây quyền [E7]của Chúa ôi vô [A]bờ
Điệp Khúc: (1, 2, 4)
Hồn ngợi khen [C#]Chúa, Cứu [D]Chúa tôi Đức Chúa [A]Trời
Lớn bấy duy [Bm]Ngài, [E7] quyền bính thay [A]Ngài
Hồn ngợi khen [C#]Chúa, Cứu [D]Chúa tôi Đức Chúa [A]Trời
Duy Ngài đại [Bm]năng, [D] cao [E7]cả quyền [A]oai
2. Khi tôi lên [A]ngọn, non [A7]cao trông xuống dưới [D]vực thẳm
[D#dim] Suối róc rách [A]reo, hòa [E7]tấu khúc ca êm [A]đềm
Tôi vô sâu [A]rừng, muôn [A7]cây chen chúc cỏ [D]mọc xanh
[D#dim] Ríu rít tiếng [A]chim, mừng [E7]hót khúc ca thanh [A]bình
Điệp Khúc: (1, 2, 4)
Hồn ngợi khen [C#]Chúa, Cứu [D]Chúa tôi Đức Chúa [A]Trời
Lớn bấy duy [Bm]Ngài, [E7] quyền bính thay [A]Ngài
Hồn ngợi khen [C#]Chúa, Cứu [D]Chúa tôi Đức Chúa [A]Trời
Duy Ngài đại [Bm]năng, [D] cao [E7]cả quyền [A]oai
3. Tâm tư ưu [A]sầu, im [A7]nghe năm tháng vẫn [D]nhẹ lướt [D#dim]
Bối rối đắn [A]đo, tìm [E7]ý nghĩa cho cuộc [A]đời
Bao nhiêu tháng [A]ngày, trôi [A7]qua trong kiếp sống [D]thờ ơ [D#dim]
Cúi xuống khẩn [A]xin, Thượng [E7]Đế dắt tôi trọn [A]đường
Điệp Khúc:
Lòng nài xin [C#]Chúa, giúp [D]chính tôi biết rõ [A]Ngài
Chúa Đấng siêu [Bm]việt [E7], quyền bính vô [A]cùng
Lòng nài xin [C#]Chúa, giúp [D]chính tôi rõ tận [A]tường
Ban tình yêu [Bm]thương, [D] sức [E7]sống tràn [A]tuôn
4. Tâm tôi suy [A]niệm, Cha [A7]sai Con giáng thế [D]chịu chết [D#dim]
Đã chẳng tiếc [A]Con, Ngài [E7]phó cả cho tôi [A]rồi
Ôi ơn sâu [A]rộng, xưa [A7]tôi đâu nghĩ đến [D]dường ấy [D#dim]
Chúa chết huyết [A]tuôn, vì [E7]gánh thế tôi muôn [A]tội
Điệp Khúc: (1, 2, 4)
Hồn ngợi khen [C#]Chúa, Cứu [D]Chúa tôi Đức Chúa [A]Trời
Lớn bấy duy [Bm]Ngài, [E7] quyền bính thay [A]Ngài
Hồn ngợi khen [C#]Chúa, Cứu [D]Chúa tôi Đức Chúa [A]Trời
Duy Ngài đại [Bm]năng, [D] cao [E7]cả quyền [A]oai