Thông tin về arr. r.c.savage

Arr. R.C.Savage

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: arr. r.c.savage

Đi Với Giê-xu

Câu 1:
Bước đi với [Bb]Ngài dù muôn gian khó vẫn luôn không [Eb]thay dời.
Dẫu muôn biển [F]đời cuồng phong vây hãm vẫn đi với [Bb]Giê-xu....


Bài hát theo Tone