Thông tin về a. b. simpson

A. B. Simpson

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: a. b. simpson

Quyết Rao Tin Lành

1. Giờ [Bb]đây tôi quyết đi đến chốn [Eb]xa xăm mịt mù,
là [Bb]nơi chưa ai [C]truyền danh Giê [F]Xu.
Nguyện [Bb]lấy điển tích hay truyền cho...


Bài hát theo Tone