Vững Tin Vào Ngài

Sáng tác: Tommy Walker
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 1928
E
1. Chúa ban cho [E]con, có tương lai [A]bảo toàn.
Ở trong bàn [F#m]tay nhân ái,
Ngài đưa [E/B]dẫn mỗi bước chân [B]con,
Sống kinh nghiệm [A]Chúa mà [E]thôi,
cứ tin cậy [Asus4]nơi Giê-xu Cứu [F#m]Chúa,
Khẩn xin linh [E/B]năng,
[B] giúp con thuận [E]phục. [Esus4] [E7]
[A] Chúa yêu thương [E]con,
Có chương trình [A]tốt lành,
Khiến con giàu [F#m]ơn nơi Chúa.
Ngài nghe [E/B]tiếng khẩn thiết kêu [B]xin để đem lợi [A]ích đời [E]con.
Chúa cai trị [B]trên an nguy thử [F#m]thách.
Dẫu bao gian [E/B]nan [B] vững tin vào [E]Ngài [A]
Trọn đời con [A/E]hát [E]khen,
Chúc tôn Cứu [E/B]Chúa [B]con,
Và [C#m]con xin [A]Chúa dùng
Cho con đem [E/B]vinh quang dâng về [B]Ngài.
Đời ô nhơ [A/E]biến [E]tan,
Chúa tình [G#7]yêu nay soi rạng [C#m]ngời.
Lòng [A]con mãi [E/B]hát vang, [B] chúc tôn Ngài hoài[E].
2. Chúa luôn yêu [E]con chẳng chi phân [A]rẽ được.
Chẳng ai làm [F#m]con hư mất, vì con [E/B]có Chúa sống trong con,
Chúa trang bị [A]để dùng [E]con,
Khiến cho người [Asus4]chung quanh con cất [F#m]tiếng
Hát ca tôn [E/B]vinh, [B] kính yêu mình [E]Ngài. [Esus4] [E7]
[A] Phước ân yêu [E]thương sẽ theo con [A]suốt đời.
Sống luôn bình [F#m]an nơi Chúa
Vì tay [E/B]Chúa nắm chắc tay [B]con.
Mắt không nhìn [A]thấy ngày [E]mai,
ấm êm bình [B]yên hay muôn sóng [F#m]gió.
Dẫu bao gian [E/B]nan [B], vững tin vào [E]Ngài
Trọn đời con [A/E]hát [E]khen,
Chúc tôn Cứu [E/B]Chúa [B]con,
Và [C#m]con xin [A]Chúa dùng
Cho con đem [E/B]vinh quang dâng về [B]Ngài.
Đời ô nhơ [A/E]biến [E]tan,
Chúa tình [G#7]yêu nay soi rạng [C#m]ngời.
Lòng [A]con mãi [E/B]hát vang, [B] chúc tôn Ngài hoài[E].
[E/D]Lòng vững [A/C#]tin vào [Am6/C]Ngài Chúa [E/B]ôi,
Vì đời [F#7]con mãi [F#m7/B]luôn được [F#m7/E]Chúa [E]yêu.
[E/D]Lòng vững [A/C#]tin vào [Am6/C]Ngài Chúa [E/B]ôi,
Vì đời [F#7]con mãi [F#m7/B]luôn được [F#m7/E]Chúa [E]yêu.
[E/D]Lòng vững [A/C#]tin vào [Am6/C]Ngài Chúa [E/B]ôi,
Vì đời [F#7]con mãi [F#m7/B]luôn được [F#m7/E]Chúa [E]yêu.
[E/D]Lòng vững [A/C#]tin vào [Am6/C]Ngài Chúa [E/B]ôi,
Vì đời [F#7]con mãi [F#m7/B]luôn được [F#m7/E]Chúa [E]yêu.
Trọn đời con [A/E]hát [E]khen,
Chúc tôn Cứu [E/B]Chúa [B]con,
Và [C#m]con xin [A]Chúa dùng
Cho con đem [E/B]vinh quang dâng về [B]Ngài.
Đời ô nhơ [A/E]biến [E]tan,
Chúa tình [G#7]yêu nay soi rạng [C#m]ngời.
Lòng [A]con mãi [E/B]hát vang, [B] chúc tôn Ngài hoài[E].