Trong Vinh Quang Chúa

Sáng tác: Tommy Walker
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 06/10/2018
Lượt xem: 2514
C
1. [C]Bao đam mê, bao nhiêu[F] ước muốn,
Bao nhiêu[G] dục vọng,
[G]Đều quang xa ngay khi con[F] nếm biết ơn thiêng[G] từ Ngài.
[G] Ôi! [C/E]Xin cho con luôn chiêm[F2] ngưỡng
Ngài là Vua[C/E], Chúa muôn Loài[F].
Bước theo [C/D]Ngài ngay! [C/E]
[F] Trọn đời [G]con xin dâng Chúa [G7] đây!
Diệu vinh [C]thay Chúa uy nghiêm[F] trên ngôi trời[Gsus4].
[G] Hồng ân [C]thương xót vô biên[F] Chúa đã ban ôi cao vời![G]
Mọi điều [C/E]chi nơi nhân [F]thế
Tiêu tan trong[D/F#] vinh [D7]quang [G]Chúa![G/F]
Nào chi [C/E]sánh so vinh quang[C/E] Vua [Gsus4]muôn đời[C]
2. [C]Bao âu lo, bao nhiêu[F] nước mắt,
Bao nhiêu[G] ngợ vực
Đầy [C]trong tâm tư như đang[F] muốn kéo con xa[Gsus4] lìa Ngài.
[G] Ôi! [C/E]Xin cho con luôn chiêm[F2] ngưỡng
Ngài là Vua[C/E], Chúa muôn Loài[F].
Bước theo [C/D]Ngài ngay! [C/E]
[F] Trọn đời [G]con xin dâng Chúa [G7] đây!
Diệu vinh [C]thay Chúa uy nghiêm[F] trên ngôi trời[Gsus4].
[G] Hồng ân [C]thương xót vô biên[F] Chúa đã ban ôi cao vời![G]
Mọi điều [C/E]chi nơi nhân [F]thế
Tiêu tan trong[D/F#] vinh [D7]quang [G]Chúa![G/F]
Nào chi [C/E]sánh so vinh quang[C/E] Vua [Gsus4]muôn đời[C]

[C/E] Trọn cuộc đời này [F] nguyện thuộc về Ngài[Gsus4],
Thuận phục Chúa mãi[Am7] thôi![G]
[C/E] Vua trên muôn vua[F], vinh quang oai nghi[Gsus4],
Ai như Cứu Chúa[Am7] con![G]

[C/E] Trọn cuộc đời này [F] nguyện thuộc về Ngài[Gsus4],
Thuận phục Chúa mãi[Am7] thôi![G]
[C/E] Vua trên muôn vua[F], vinh quang oai nghi[Gsus4],
Ai như Cứu Chúa[Am7] con![G]

[C/E] Trọn cuộc đời này [F] nguyện thuộc về Ngài[Gsus4],
Thuận phục Chúa mãi[Am7] thôi![G]
[C/E] Vua trên muôn vua[F], vinh quang oai nghi[Gsus4],
Ai như Cứu Chúa[Am7] con![G]

[C/E] Trọn cuộc đời này [F] nguyện thuộc về Ngài[Gsus4],
Thuận phục Chúa mãi[Am7] thôi![G]
[C/E] Vua trên muôn vua[F], vinh quang oai nghi[Gsus4],
Ai như Cứu Chúa[Am7] con![G]

Diệu vinh [C]thay Chúa uy nghiêm[F] trên ngôi trời[Gsus4].
[G] Hồng ân [C]thương xót vô biên[F] Chúa đã ban ôi cao vời![G]
Mọi điều [C/E]chi nơi nhân [F]thế
Tiêu tan trong[D/F#] vinh [D7]quang [G]Chúa![G/F]
Nào chi [C/E]sánh so vinh quang[C/E] Vua [Gsus4]nhân ái[C]

Diệu vinh [C]thay Chúa uy nghiêm[F] trên ngôi trời[Gsus4].
[G] Hồng ân [C]thương xót vô biên[F] Chúa đã ban thật tuyệt đối![G]
Mọi điều [C/E]chi nơi nhân [F]thế
Qua đi ngay[D/F#] vinh [D7]quang [G]Ngài![G/F]
Thật duy [C/E]Chúa ôi tuyệt vời[C/F] thay!
Chúa[C/E] ôi diệu kỳ[C/F] thay!
Chúa[C/E] oai nghi, vinh[C/F] quang [Gsus4]muôn đời[C].

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ C

Tìm chúng tôi trên facebook