Gô-Gô-Tha

Sáng tác: A.D. Ackley
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 999
1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha
Yêu tôi, Christ không bồi hồi
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh
Chúa đi, đi không hề lui
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh
Ngài càng bước, bước không lùi
2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa tôi
Nhân gian kêu la nghịch Ngài
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay?
Thế tôi thân Ngài sầu cay
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay?
Lạ kìa Chúa thế thân này
3. Kìa Christ đang đứng trước cửa tâm anh
Nhơn anh thân đau thương đầy
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra
Tiếp nghinh Giê-xu vào ngay?
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra
Thành thật rước Chúa hôm nay?